Podokręg Piłki Nożnej Wadowice organizuje kurs UEFA GRASSROOTS C – planowane miejsce kursu szkoła podstawowa w Jaszczurowej, planowany termin rozpoczęcia kursu 15 luty 2020 roku. Termin rejestracji kandydatów do 15 grudnia 2019 rok.
 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
 2. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i email wnioskodawcy, b. określenie wykształcenia wnioskodawcy ( średnie ), określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
  c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
  d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
 4. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  b. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
  c. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
  d. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  e. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
  f. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.