Uchwała nr III/42 z dnia 12 marca 2020 roku Zarządu w sprawie zasad postępowania na
wypadek braku możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium RP

w sezonie 2019/2020 w związku z decyzją organów państwowych

I. W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 i zagrożeniem epidemiologicznym na terytorium Polski, na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu
PZPN postanawia się, co następuje:

Art. 1

1. Mecze Totolotek Pucharu Polski na szczeblu centralnym, PKO BP Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i
2. ligi będą rozgrywane zgodnie z terminarzem rozgrywek.
2. Rozgrywki III ligi i pozostałych klas rozgrywkowych piłki nożnej i Futsalu, kobiet i mężczyzn, wszystkich kategorii wiekowych zostają zawieszone do dnia 29 marca 2020 r. włącznie.

Art. 2

1. W sytuacji, gdy decyzja właściwych władz administracyjnych skutkować będzie brakiem możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium Polski lub części jej terytorium, rozgrywki mogą zostać zakończone pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych meczów, na podstawie decyzji Zarządu PZPN, Komisji ds. Nagłych PZPN lub Zarządów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
2. W sytuacji o której mowa w ust. 1:
1) Jako kolejność drużyn w końcowej tabeli rozgrywek sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek.
2) Za ostatnią rozegraną kolejkę rozgrywek przyjmuję się tę, w ramach której zostały
rozegrane wszystkie zaplanowane mecze lub w sytuacji nierozegrania pojedynczych
meczów zostały one zweryfikowane, zgodnie z postanowieniami regulaminów rozgrywek lub Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
3) W przypadku gdy regulamin danych rozgrywek przewiduje rozegranie meczów barażowych o awans do rozgrywek wyższej klasy rozgrywkowej w sezonie 2020/2021, awans do tej
klasy uzyskają:
a) w sytuacji gdy mecze barażowe miały być rozgrywane pomiędzy klubami tej samej
klasy – klub/y zajmujący najwyższe miejsce w końcowej tabeli rozgrywek spośród
klubów uprawnionych do udziału w meczach barażowych, o ile otrzyma licencję
uprawniającą do udziału w rozgrywkach klasy wyższej w sezonie 2020/2021;
b) w sytuacji gdy mecze barażowe miały być rozgrywane pomiędzy klubami różnych
klas – klub/y wyższej klasy rozgrywkowej, o ile otrzyma licencję uprawniającą do
udziału w rozgrywkach klasy wyższej w sezonie 2020/2021.

4) W sytuacji, gdy kluby o których mowa w pkt 3 nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału
w rozgrywkach klasy wyższej w sezonie 2020/2021, zastosowanie będą miały odpowiednie
postanowienia Uchwały nr XII/183 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych.
3. Upoważnia się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do zastosowania innych zasad niż wymienione
w ust. 2 pkt 3 w prowadzonych przez siebie rozgrywkach.

Art. 3

1. W sytuacji, gdy decyzja właściwych władz administracyjnych skutkująca wcześniej brakiem
możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium Polski lub części jej
terytorium zostanie uchylona, cofnięta lub w jakikolwiek inny sposób utraci swoją moc
obowiązującą:
a) organy prowadzące rozgrywki, w miarę możliwości, ustalą obligatoryjne nowe terminy
rozegrania zaległych kolejek rozgrywek, przy czym nie mogą one przypadać później niż
termin ostatniej kolejki wynikający z przyjętego na sezon 2019/2020 ramowego
terminarza rozgrywek;
b) organy prowadzące rozgrywki mogą swobodnie ustalać nowe terminy rozegrania
zaległych kolejek tj. również poza terminami sobota/niedziela;
c) w sytuacji, gdy liczba zaległych kolejek uniemożliwiałaby rozegranie ich wszystkich
przed terminem ostatniej kolejki wynikającym z przyjętego na sezon 2019/2020
ramowego terminarza rozgrywek, rozegrana zostanie tylko określona liczba zaległych
kolejek bez konieczności rozgrywania meczów barażowych;
d) w pierwszej kolejności zostaną ustalone terminy zaległych kolejek, które w ramowym
terminarzu rozgrywek zostały zaplanowane jako wcześniejsze, natomiast pozostałe
zalegle kolejki nie zostaną rozegrane.
2. Dopuszcza się możliwość przedłużenia rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, przez organ
prowadzący, do dnia 24 maja 2020 r.
3. W przypadku braku możliwości rozegrania wszystkich zaległych kolejek zastosowanie będą
miały postanowienia Art. 2 ust. 2.
4. Upoważnia się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do zastosowania innych zasad niż
wymienione w ust. 1 w prowadzonych przez siebie rozgrywkach z zastrzeżeniem, iż muszą
być one zakończone do dnia 30 czerwca 2020 r.
Art. 4

Upoważnia się Komisję ds. Nagłych PZPN do podejmowania bieżących decyzji w pilnych sprawach
z zakresu oficjalnych rozgrywek piłkarskich na terytorium RP, w tym w szczególności rozgrywek
Totolotek Pucharu Polski na szczeblu centralnym, wynikających z aktualnej sytuacji związanej
z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 i zagrożeniem epidemiologicznym na
terytorium Polski.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Uchwała nr III.42 z dnia 12 marca 2020 roku