Wydział Gier MZPN przypomina klubom, że zgodnie z Przepisami Licencyjnymi dla Klubów
IV ligi i Klas Niższych na sezon 2019/2020 obowiązuje obowiązek powiadamiania
o późniejszych zdarzeniach, w tym zmiana boiska, trenera, spikera, kierownika ds.
bezpieczeństwa.

Wyciąg z Uchwały Zarządu PZPN nr II/30 z dn. 21.02.2019 i Uchwały Zarządu
Małopolskiego ZPN nr 4/Z/19 z 27.03.2019

8. OBOWIĄZEK POWIADAMIANIA O PÓŹNIEJSZYCH ZDARZENIACH
8.1. Wprowadzenie
Niniejszy rozdział definiuje zasady informowania Licencjodawcy o późniejszych zdarzeniach
mających bezpośredni związek z warunkami przyznania licencji upoważniającej
Licencjobiorcę do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi lub klasy niższej.
8.2. Cele
Celem obowiązku powiadamiania o późniejszych zdarzeniach jest:
a) poprawa funkcjonowania organizacyjnego klubów;
b) zwiększenie przejrzystości i wiarygodności klubów;
c) niezbędne uwzględnienie wagi, że klub realizuje zobowiązania wynikające z warunków
przyznania licencji.
d) 8.3. Obowiązek powiadamiania o późniejszych zdarzeniach.
8.3.1. Licencjobiorca zobowiązany jest złożyć stosowną pisemną informację w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty wystąpienia istotnego zdarzenia.
8.3.2. W dowolnym momencie, w czasie trwania Sezonu Licencyjnego, Licencjodawca może
zażądać od
Wnioskodawcy informacji lub pisemnych oświadczeń o wszelkich ewentualnych zdarzeniach
bądź
uwarunkowaniach.
8.3.3. Naruszenie obowiązku wynikającego z powyższego kryterium podlega sankcjom
regulaminowym.
***
Każdy klub starając się o Licencję wypełniał wniosek i cały szereg załączników, w tym
m.in. kopię licencji trenera pierwszego zespołu. W przypadku zmiany szkoleniowca klub
jest zobowiązany powiadomić Komisję ds. Licencji Klubowych MZPN i organ
prowadzący daną ligę (z załączeniem skanu licencji) o takim fakcie.